Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA uruchamia fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce. Projekt pn. „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” ma na celu dostarczenie preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia, które mają wzmocnić działalność gospodarczą PES, a w efekcie doprowadzić do wzrostu przychodów lub zatrudnienia.

W ramach prowadzonego projektu udzielonych zostanie co najmniej 251 pożyczek na łączną kwotę 24 973 699,99 zł oraz świadczone będą usługi bezpłatnego doradztwa dla 200 podmiotów. Środki zostaną rozdystrybuowane w podziale na pięć makroregionów, odpowiadających obszarom funkcjonowania Centrów Ekonomii Społecznej: 

Makroregion 1: kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie – 5 974 767,11 zł
Makroregion 2: lubelskie, podkarpackie, podlaskie – 2 788 882,61 zł
Makroregion 3: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie – 5 972 133,89 zł
Makroregion 4: pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie – 4 476 138,05 zł
Makroregion 5: małopolskie, śląskie, świętokrzyskie – 5 761 778,33 zł

W ramach realizacji projektu pożyczki będą udzielane w terminie do 30 czerwca 2015r. 

Z uwagi na fakt, że Państwa organizacja pracuje na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, jest z nimi w bezpośrednim kontakcie, a przez to najlepiej orientuje się w ich potrzebach, kierujemy do Państwa opis oferty pożyczek jakich będzie udzielać TISE realizując projekt pilotażowy. 

Podstawowe parametry pożyczki:

Brak prowizji i innych opłat

 • Maksymalna kwota: 100 000 PLN
 • Oprocentowanie: od 25% do 50% stopy redyskonta weksli (obecnie jest to 0,875% i 1,75% w skali roku)
 • Okres finansowania: maksymalnie 60 miesięcy
 • Dopuszczalna karencja w spłacie kapitału: 6 miesięcy (wliczona w okres kredytowania)
 • Udział pożyczki: do 100% wartości  przedsięwzięcia

Kto może uzyskać pożyczkę?

Podmioty ekonomii społecznej (PES):

 • prowadzące działalność gospodarczą, co najmniej 12 miesięcy
 • zatrudniające od 1 do 50 osób w działalności gospodarczej, a ich roczny obrót/całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro
 • nie zalegające w płatnościach zobowiązań podatkowych i z tytułu opłacania składek na zabezpieczenie emerytalne 
 • które przedstawią co najmniej zabezpieczenie w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową

Wymagana forma prawna PES ubiegającego się o pożyczkę:

 • Mogą to być:
 • spółdzielnie pracy,
 • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • organizacje pozarządowe
 • spółdzielnie socjalne
 • kościelne osoby prawne lub jednostki organizacyjne (działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania), jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
 • spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowe będące spółką (działającą na podstawie przepisów ustawy z 25.06.2010 r. o sporcie), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników

Na jaki cel może zostać przeznaczona pożyczka?

Na szeroko pojęty rozwój, który pomoże podmiotowi osiągnąć wzrost przychodów z działalności gospodarczej lub wzrost zatrudnienia (w tym na zakup materialnych oraz niematerialnych środków obrotowych i inwestycyjnych). Cel przedsięwzięcia musi być zgodny z prowadzoną lub przyszłą działalnością gospodarczą PES.

Jakie są podstawowe warunki uzyskania pożyczki?

 • Zaplanowane przedsięwzięcie przez PES powinno być rentowne
 • PES musi mieć zdolność do spłaty pożyczki
 • PES musi złożyć wniosek o pożyczkę wraz z wymaganymi dokumentami

Komu przysługuje preferencyjne oprocentowanie w wysokości 25% stopy redyskonta weksli?

 • Spółdzielnie socjalne, które w ostatnim zamkniętym rocznym okresie obrachunkowym osiągnęły przychody niższe niż 100 000 zł
 • Podmioty, które przeznaczają co najmniej 10% zysku lub nadwyżki bilansowej na działalność pożytku publicznego
 • Podmioty, które zatrudniają nie mniej niż 50% pracowników:
  • bezdomnych, realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
  • uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego
  • uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej
  • chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego
  • zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
  • uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
  • osób niepełnosprawnych, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Ponadto podmioty ekonomii społecznej korzystające z pożyczek udzielonych przez TISE będą mogły skorzystać z komponentu bezpłatnego doradztwa w ramach wspólnie określonych potrzeb w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących oferty programu pilotażowego lub konkretnych projektów prosimy o kontakt: 

TISE SA
www.tise.pl
e-mail: pes@tise.pl, tise@tise.pl
ul. Nalewki 8/27
00-158 Warszawa
Tel. 22 636 07 40

Wierzymy, że preferencyjne pożyczki ustabilizują system finansowania podmiotów ekonomii społecznej, zapewnią im trwałość działania oraz pozwolą Państwu uzupełnić ofertę o ułatwienie im dostępu do długookresowych źródeł finansowania. 

Liczymy, że wspólne działania zaowocują stworzeniem spójnej i trwalej sieci instytucji infrastrukturalnych wspierających rozwój ekonomii społecznej w Polsce.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA działa na rynku polskim od 1991 roku. Od 2008 roku, jako spółka zależna w 100% od banku francuskiego Credit Cooperatif, prowadzi aktywną działalność w obszarze szeroko rozumianej ekonomii społecznej. Od 2002 roku TISE SA jest członkiem Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych (FEBEA). Misją TISE SA jest świadczenie usług finansowych, doradczych i inwestycyjnych sprzyjających rozwojowi inicjatyw lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju, w szczególności w obszarze ekonomii społecznej.

Od 2009r. TISE działa jako fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Spółka prowadzi działalność pożyczkową ze środków własnych (kapitał zakładowy: 20 000 000,00 zł), a od 2012r. również ze środków powierzonych w ramach realizacji inicjatywy Jeremie w województwie wielkopolskim i pomorskim oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. W lutym 2013r. TISE SA rozpoczęło realizację projektu preferencyjnego finansowania podmiotów ekonomii społecznej.

 

 

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl