Publikacje przygotowane w ramach projektów realizowanych przez DFOP:

 

Niniejsza publikacja powstała w ramach realizowanego przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych projektu „Gender – trudne równania” którego celem jest  zwiększenie wiedzy, umiejętności i świadomości wśród mieszkańców Dolnego Śląska z zakresu równościowego zarządzania, antydyskryminacji i polityki gender mainstreaming, zwłaszcza w kontekście zarządzania zasobami kadrowymi oraz w szerszej perspektywie kształtowania polityki równości płci na poziomie lokalnym.

więcej >>>

Z przyjemnością pragniemy poinformować Państwa, iż projekt realizowany przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych „Ekonomia Społeczna szansą na rozwój Dolnego Śląska – kampania informacyjno-promocyjna” został zaprezentowany w publikacji  wydanej przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy filia we Wrocławiu pt.: „Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku”.

więcej >>>

Zachęcamy do zapoznania się z broszurami wydanymi w ramach projeku "Mam prawo" kampania społeczna na rzecz aktywnego obywatelstwa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej >>>

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją w której znajdą Państwo m.in.: zmiany w zasadach współpracy z administracją publicznej z organizacjami pozarządowymi, dolnośląskie fora pełnomocników NGO, a także znajdą panstwo urzędy biorące udział w projekcie DAP.

więcej >>>

Biblioteczka Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych:

 

Spis alfabetyczny:
L.p Autor
Tytuł Miejsce wydania Rok wydania Forma wydania
1
czasopismo Federalistka 1/2010 Warszawa 2010
2
czasopismo Kropla - magazyn ekologiczny 1/2003
3
czasopismo Międzynarodowy Przegląd Polityczny nr 1(24)/2009; nr 3(23)/2008   
4
praca zbiorowa Konwent 12 obywatelskich metropolii, 24-25 września 2007r. Wrocław 2007 broszura
5
praca zbiorowa Ksowo'07 Sytuacja społeczna i kulturowa kobiet na przykładzie Albanek z regionu Dukagjiui - raport z badań broszura
6
praca zbiorowa POKL - plan działania na lata 2007-2008. Priorytet V Dobre rządzenie broszura
7
praca zbiorowa Mapa przestawicieli sektora pozarządowego w Komitetach i Podkomitetach Monitorujących broszura
8
praca zbiorowa Zmień kraj. Idź na wybory. Kampania społeczna - raport z przebiegu kampanii i rekomendacje na przyszłość broszura
9
praca zbiorowa Wzory zatrudnienia w organizacjach pozarządowych
10
praca zbiorowa Model Ekologicznej Działalności Gosporarczej. Publikacja w ramach projektu IW Equal
11
praca zbiorowa Vedemacum Beneficjanta, działanie 2.3 SPO WKP
12
praca zbiorowa Vademecum Beneficjenta, działanie 3.4 ZPORR
13
praca zbiorowa Marketing społeczny dla NGO (publikacja finansowana z FIO)
14
praca zbiorowa Kalendarium Unii Europejskiej 1945-2008
15
praca zbiorowa Projekty realizowane na Dolnym Śląsku    alburm
16
praca zbiorowa Informator o rezultatach Programu IW Equal
17
praca zbiorowa Publikacje Partnestwa Muflon
18
praca zbiorowa ABC+D Komputerowy elementarz
19
praca zbiorowa Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy. Ustawa z omówieniem Warszawa 2004
20
praca zbiorowa Prawo pracy a bezrobocie Warszawa 2003
21
praca zbiorowa VAT a organizacje pozarządowe. Postulaty zmian w przepisach VAT proponowane przez III sektor Warszawa 2005 broszura
22
praca zbiorowa Katalog Dobrych Praktyk w ramach IW EQUAL
23
praca zbiorowa Barometr zrównoważonego rozwoju 2007/2008 Warszawa 2008
24
praca zbiorowa (publikacja "Na Fali")
Partnerstwo na Rzecz Rwozwoju "Na Fali" broszura
25
praca zbiorowa (publikacja "Na Fali")
Długotrwale bezrobotni w Sopocie PRR "Na Fali" broszura
26
praca zbiorowa publikacja "Na Fali"
Spółdzielnia socjalna - "Na Fali" broszura
27
praca zbiorowa Podsumowanie projektu Regionalne badanie rynku pracy
28
praca zbiorowa Wspólnotowe prawo odnowy środowiska i jego implementacja w Polsce trzy lata po akcesji Wrocław 2008
29
praca zbiorowa VIII Ogólnopolskie Forum "Ekologia wsi"
30
praca zbiorowa (publikacja w ramach ZPORR)
Regionalne badanie rynku pracy, województwo dolnośląskie, tom 1.
31
praca zbiorowa (publikacja w ramach ZPORR)
Nowe obrazy zawodów
32
praca zbiorowa (publikacja w ramach ZPORR)
Analiza prasowych ofert pracy    broszura
33
praca zbiorowa Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej Wrocław 2003
34
praca zbiorowa Polish-American Enterprise Fund broszura
35
praca zbiorowa Raport o współpracy organizacji poza
36
praca zbiorowa Zadania gmin i powiatów w państwie członkowskim Unii Europejskiej broszura
37
praca zbiorowa Zasadnicze elementy szkolenia - pakiet szkoleniowy nr 6 broszura
38
praca zbiorowa Z nami łatwiej czyli infrastruktura trzeciego sektora broszura
39
praca zbiorowa Regionalny program operacyjny dla województwa dolnośląskeigo na lata 2007-2013   
40
praca zbiorowa Rachunkowość finansowa Warszawa 2000
41
praca zbiorowa Podstawy rachunkowości Warszawa 2005
42
praca zbiorowa Budowanie federacji organizacji pozarządowych Warszawa 2000
43
praca zbiorowa Nie tylko społęcznie. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych Warszawa 2009
44 Abramowski E. Kooperatywa Łódź 2010
45
Albrecht K. Inteligencja społeczna Gliwice 2007
46
Allen Douglas B., Allen Dwight W. Formuła 2+2. Skuteczny coaching. Warszawa 2006
47
Andrzejewski P. (red.) Wystąpienia publiczne i profesjonalna korespondencja Poznań 2005
48
Antony M., Swinson R. Jak przezwycięzyć nieśmiałość i lęk przed otoczeniem? Gliwice 2007
49
Baczko A., Ogrodzka A. Społeczny kontekst rozwoju ekonomii społecznej w Polsce w latach 2005-2007. Raport z badań.
50
Baran B. (red.) Krajowy system monitorowania równego traktowania kobiet i mężczyzn. Tom 1. Warszawa 2006
51
Baran B. (red.) Krajowy system monitorowania równego traktowania kobiet i mężczyzn. Tom 2. Warszawa 2006
52
Boni M., Żak-Rosiak E. (red.) Bezrobocie - co robić? Poradnik outplacementu Suwałki 2002
53
Bonikowska M., Grucza B., Majewski M., Małek M. (red.) Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2006
54
Chodor J. Raport z monitoringu działalności przedstawicieli organizacji pozarzadowych w Komitetach Monitorujących i Sterujących Warszawa 2005
55
Chodor J. Mapa reprezentacji III sektora.    Warszawa Warszawa 2005
56
Ciechomski M., Sawicki M., Sobocki M. (red.) Zarządzanie oświatą. Poradnik dla gmin. Część 1 - Eseje Warszawa 1999
57
Ciechomski M., Sawicki M., Sobocki M. (red.) Zarządzanie oświatą. Poradnik dla gmin. Część 2 - Podręcznik dla uczestników szkoleń Warszawa 1999
58
Charkiewicz E. Transitions to Sustainable Production and Consumption
59
Clamen M. Lobbing i jego sekrety Warszawa 2005
60 Clegg B., Birch P. Przyspieszony kurs kreatywności Gliwice 2007
61
Czarnocka A. Wiśniewska A. Raport z monitoringu działalności przedstawicieli organizacji pozarzadowych w Komitetach Monitorujących w okresie programowania 2007-2013 (wrzesień 2007-grudzień 2008r.)
62
DeMotte K. Pozytywna siła słowa Gliwice 2006
63
Drucker P.F. Zarządzanie organizacją pozarządową Warszawa 1995
64
Dworowska W. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego Gdańsk 2006
65
Dworowska W. Dokumentacja organizacyjna i rachunkowa stowarzyszeń i fundacji Gdańsk 2006
66
Ellis A. Aktywizowanie wyborców. Inicjatywy z różnych krajów świata Warszawa 2008
67
Florek L., Zieliński T. Prawo Pracy Warszawa 2005
68
Fontaine P. Europa w 12 lekcjach - Wspólnoty Europejskie broszura
69
Frączak P. Trzeci sektor w III Rzeczpospolitej Warszawa 2002
70
Gabor D. Mówić swobodnie i śmiało w każdej sytuacji Czarnów 2006
71
Gałęziak J. Sprawni w pracy. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w politykach Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich.
72
Gierusz B. Podręcznik samodzielnej nauki księgowania Gdańsk 2005
73
Gierusz J. Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości Gdańsk 2006
74
Głażewska D. (red.) Wiedza i doświadczenie: moduł 2. Zarządzanie, planowanie i ocena własnych działań Warszawa 2006
75
Głażewska D. (red.) Wiedza i doświadczenie: moduł 3. Współpraca z otoczeniem Warszawa 2006
76
Głażewska D. (red.) Wiedza i doświadczenie: moduł 4. Finanse w organizacji pozarządowej Warszawa 2006
77 Gregory A. Skuteczne techniki PR. Gdańsk 2005
78
Guć M. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Poradnik dla samorządów Warszawa 2004
79
Gumkowska M., Szołajska J. i in. Indeks społeczeństwa obywatelskiego w Polsce 2005. Warszawa 2006
80
Hagel III J., Brown J.S. Organizacja jutra. Zarządzanie talentem współpracą i specjalizacją Gliwice 2006
81
Heuel E. Trening koncentracji Warszawa 2006
82
Idziak W. Wymyślić wieś od nowa. Wioski tematyczne Koszalin 2008
83 Jay R. Podejmowanie trafnych decyzji. Poznań 2007
84 Jędrzejczyk A., Kardas B. Wzory dokumentów w zamówieniach publicznych Gdańsk 2005
85 Jordan P. (red.) Od pomocy do samopomocy Warszawa 2003
86 Juraszek - Kopacz B. Tyrowicz J. Zmierzyć niezmierzalne, czyli o pomiarze oddziaływania społecznego. Poradnik dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych - publikacja Stowarzyszenia Klon/Jawor
87 Kamiński J., Nowak R. ZPORR 2004-2006. Projekty dla rozwoju regionów Warszawa 2006
88 Kennedy G. Negocjacje doskonałe Poznań 2004
89 Kiełtyka L. Komunikacja w zarządzaniu Warszawa 2002
90 Krawczyk A., Płowiec K., Sobierajski T. (red.) Wiedza i rozwój. Rola WRZOS w kształtowaniu polityki społecznej. Warszawa 2006
91 Lewandowski W., Sadowski T., Świderski G. Dotacje UE do gosporadki odpadami medycznymi w Polsce
92 Lewis James P. Podstawy zarządzania projektami Gliwice 2006
93 Luecke R. Zarządzanie projektami małymi i dużymi Warszawa 2006
94 Lunden B., Rosell L. Techniki negocjacji 2005
95 Maciuła M. (red.) Roczniak nr 7. Barwy wolontariatu Warszawa 2002
96 Majewski J. Aforyzmy
97 Mason Douglas J., Kohn Michael L. Jak zwiększyć wydajność pamięci i umysłu? Gliwice 2007
98 Matejczyk D. (red.) Rzecznictwo krok po kroku Warszawa 2007
99 McDermott I., Jago W. NLP. Terapia krótkoterminowa Gdańsk 2006
100 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Projekty dolnośląskie. 32 pomysły na rozwój regionu broszura
101 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Zbiór aktów prawnych WE w zakresie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2007-2013 - komentarz
102 Misztal W. Lokaly dialog obywateslki Warszawa 2008
103 Montanari L. Poznajemy jezyk ciała. Techniki animacji oraz gry i zabawy dla dzieci i młodzieży Kielce 2003
104 Murphy J. Potęga podświadomości Warszawa 2007
105 Ochman M., Jordan P. Jak pracować z wolontariuszami Warszawa 2000
106 O'Connor J., Seymour J. NLP. Szkolenie menadżerów i trenerów Poznań 2002
107 OFOP Standardy w praktyce funkcjonwoania organizacji pozarządowych - publikacja wsółfinansowana przez FIO Warszawa 2005
108 Olszewska A., Śledziewska M. Prawo zamówień publicznych w praktyce
109 Paterson Randy J. Jak być asertywnym? Gliwice 2007
110 Misztal W., Zybała A. Partnerstwo społeczna - model rozwoju Polski Warszawa 2008
111 Rutkiewicz A., Rutkiewicz J. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Poradnik dla gmin Warszawa 1997
112 Rymsza M. (red.) Kwartalnik Trzeci Sektor nr 8. Debata o organizacjach pozarządowych Warszawa 2006
113 Schimanek T. Dialog obywatelski Polska 2008 broszura
114 Schiraldi Glenn R. Jak zwiększyć poczucie własnej wartości? Gliwice 2007
115 Sieczkowski P. Siła i znaczenie III sektora Warszawa 2010
116 Skiba R. Wiedza i doświadczenie: moduł 1. Prawne warunki działania organizacji pozarządowych Warszawa 2006
117 Sloane P. Twórcze myślenie w zarządzaniu Gdańsk 2005
118 Steele P., Murphy J., Russill R. Jak odnieść sukces w negocjacjach Kraków 2005
119 Stowarzyszenie Edukacja Przyszłości III sektor w powiecie złotorysjskim Złotoryja 2009
120 Stowarzyszenie Klon/Jawor Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej - wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce
121 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej w środowisku lokalnym 2008
122 Stowarzyszenie Klon/Jawor Trzeci sektor dla zaawansowanych. Nowoczesne państwo i organizacje pozarządowe Warszawa 2008
123 Świderek M. (pod red.) Parki i ogrody województwa dolnośląskiego
124 Tyszko-Chmielowiec P. Program RITA. 5 lat współpracy Warszawa 2005 broszura
125 Urząd Gminy Polkowice Polkowicki informator charytatywnych organizacji pozarządowych Polkowice 2008 broszura
126 Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Projekty kulturalne - krok po kroku Warszawa 2004 broszura
127 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Raport z badań organizacji działających na Dolnym Śląsku
128 Vopel Klaus W. Medytacje dla menedżerów. Emocjonalna samoobrona w życiu codziennym Kielce 2003
129 Vopel Klaus W. Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Część 1. Kielce 1999
130 Vopel Klaus W. Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Część 2. Kielce 1999
131 Vopel Klaus W. Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Część 3. Kielce 1999
132 Vopel Klaus W. Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Część 4. Kielce 1999
133 Vopel Klaus W. Zabawy interakcyjne. Częśc 1 Kielce 1999
134 Vopel Klaus W. Zabawy interakcyjne. Częśc 2 Kielce 1999
135 Vopel Klaus W. Zabawy interakcyjne. Częśc 3 Kielce 1999
136 Vopel Klaus W. Zabawy interakcyjne. Częśc 4 Kielce 1999
137 Vopel Klaus W. Zabawy interakcyjne. Częśc 5 Kielce 1999
138 Vopel Klaus W. Zabawy interakcyjne. Częśc 6 Kielce 1999
139 Wasilewska M. Fundusze Unijne dla Organizacji Pozarządowych w latach 2007-2013. Przewodnik. Wydanie II Warszawa 2009
140 Wiskup M. S.O.S. Prezentacja! Warszawa 2006
141 Wojakowska A. (red.) Budowanie federacji organizacji pozarzadowych.. Teoria i praktyka Warszawa 2000
142 Zajączkowska A. Poradnik wdrażania projektu Gdańsk 2006
143 Złonkiewicz M., Turlewicz M., Kowalik P. Kiedy zaginął człowiek. Podstawowe informacje prawne Warszawa 2007
144 Zybała A. Rzeczpospilita partnerska. Czy w Polsce można zarządzać programami i politykami publicznymi w sposób partnerski? Warszawa 2008
145 Żołtyński J. Indywidualne prawo pracy w praktyce i teorii Legnica 2005

 

Spis Publikacji Broszury 3w* Warto Wiedzieć Więcej
L.p Tytuł Miejsce wydania Rok wydania Forma wydania
1 Jak założyć stowarzyszenie?


2 Zbiórki publiczne


3 Podstawy zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej


4 Jak zostać organizacją pożytku publicznego?


5 Jak napisać statut stowarzyszenia?


6 Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2006


7 Jak założyć fundację?


8 Krajowy rejestr sądowy a fundacje i stowarzyszenia


9 Prawo autorskie czyli o korzystaniu z czyjejś twórczości w druki i w internecie


10 Zakończenie działalności stowarzyszenia


11 Zakończenie działalności organizacji - stowarzyszenia i fundacje


12 Rejestracja fundacji i stowarzeń w KRS


13 Jak napisać statut fundacji?


14 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


15 Jak wspólpraować z administracją publiczną?


16 Kontrola i nadzór organizacji pozarządowych

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl