Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych (DFOP) jest związkiem stowarzyszeń. Działa na rzecz organizacji pozarządowych Dolnego Śląska. DFOP powstała 17 maja 2004 roku we Wrocławiu z potrzeby stworzenia silnej reprezentacji sektora pozarządowego. Została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 20 sierpnia 2004 r. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zrzesza obecnie 192 organizacje pozarządowe.

Podstawowym zadaniem Federacji jest budowanie płaszczyzny współpracy, wymiana informacji i doświadczeń oraz inicjowanie wspólnych działań. Federacja pełni rolę rzecznika interesów organizacji członkowskich, podejmując działania tam, gdzie pojedyncze organizacje są za słabe, gdzie potrzeba silnego głosu wyrażenia wspólnego stanowiska.

Misją DFOP jest działanie na rzecz idei wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez:

 • Reprezentowanie organizacji pozarządowych wobec władz samorządowych i administracji publicznej,
 • Konsolidację środowiska organizacji pozarządowych,
 • Wspieranie rozwoju inicjatyw społecznych i obywatelskich,
 • Wypracowywanie płaszczyzny zasad współpracy organizacji pozarządowych z innymi podmiotami: administracją publiczną, sektorem biznesu, mediami.

Główne cele Federacji:

 • Kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji pozarządowych.
 • Rzecznictwo interesów organizacji.
 • Wzmacnianie porozumień branżowych i regionalnych.
 • Opiniowanie inicjatyw tworzenia i zmiany prawa dotyczącego sektora pozarządowego.
 • Działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli.
 • Wspieranie działalności organizacji członkowskich.
 • Reprezentowanie organizacji wobec sektora publicznego i innych środowisk.

Usługi/działania DFOP:

 • Wsparcie merytoryczne i techniczne dla organizacji.
 • Szkolenia z zakresu współpracy NGO’s z administracją publiczną oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii.
 • Konsultacje dokumentów i lokalnych aktów prawnych.
 • Prowadzenie biblioteki dla organizacji pozarządowych.
 • Prowadzenie biura interwencji.
 • Działania promujące inicjatywy obywatelskie.

Dla kogo:

DFOP świadczy swoje usługi przede wszystkim dla organizacji członkowskich, ale także dla organizacji zainteresowanych przystąpieniem do Federacji.

Wszystkie organizacje i instytucje zainteresowane współpracą lub organizacje zainteresowane przystąpieniem do Federacji prosimy o kontakt z Biurem Federacji.

Strategia rozwoju Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na lata 2014-2019:

 

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl