Statut
Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1

1. Dolnośląski związek stowarzyszeń pod nazwą Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, zwana dalej Federacją, zrzesza:
- organizacje pozarządowe w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- Koła Gospodyń Wiejskich, działające zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników,
- spółdzielnie socjalne.
2. Siedzibą Federacji jest Wrocław.
3. Federacja jest strukturą, która działa przy zachowaniu zasad dobrowolności, równouprawnienia i otwartości. Przystąpienie do Federacji nie narusza samodzielności organizacji członkowskich.
4. Federacja reprezentuje wyłącznie swoich członków, może także działać na rzecz innych organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, wyższych uczelni i przedsiębiorstw w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego na terenie Dolnego Śląska.
5. Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizowania swoich celów Federacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Federacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych.
7. Federacja może tworzyć biura terenowe na terenie województwa dolnośląskiego
oraz przedstawicielstwa poza terenem województwa dolnośląskiego.

Rozdział 2
Cele i formy działania
§ 2

Celem Federacji jest:
1. wspieranie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego na terenie Dolnego Śląska,
2. realizacja zadań pożytku publicznego w obszarze:
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
c) działalności charytatywnej;
d) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
e) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
f) ochrony i promocji zdrowia;
g) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
h) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
i) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
j) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
k) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
l) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
m) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
n) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
o) wypoczynku dzieci i młodzieży;
p) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
q) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
r) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
s) turystyki i krajoznawstwa;
t) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
u) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
v) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
w) ratownictwa i ochrony ludności;
x) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
y) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
z) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
aa) promocji i organizacji wolontariatu;
bb) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
cc) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
dd) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
ee) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
ff) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
gg) działalności na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie określonym w pkt a)-ff),
3. rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych,
4. rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych,
5. kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji pozarządowych
i budowanie ich rzetelnego wizerunku,
6. opiniowanie prawodawstwa,
7. działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli,
8. wspieranie działalności organizacji członkowskich,
9. reprezentacja organizacji pozarządowych należących do Federacji wobec sektora publicznego i innych środowisk,
10. działanie na rzecz innych organizacji pozarządowych nie będących członkami Federacji, instytucji publicznych, wyższych uczelni i przedsiębiorstw w zakresie budowania relacji współdziałania z władzami publicznymi,
11. nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami krajowymi
i zagranicznymi.

§ 3

1. Cele określone w § 2 realizowane są w szczególności przez:
1) dbałość o przestrzeganie przez organizacje członkowskie standardów wynikających
z ustalonych zasad, w szczególności Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych, przyjętych przez Walne Zebranie, oraz zajmowanie stanowiska wobec praktyk związanych z działalnością organizacji pozarządowych,
2) tworzenie warunków do wymiany zarówno doświadczeń jak i zasobów, a także upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań,
3) prowadzenie prac na rzecz regulacji prawnych istotnych dla środowiska organizacji pozarządowych, monitorowanie tych regulacji, a także ich przestrzegania,
4) prowadzenie działań diagnostycznych i promocyjnych,
5) zbieranie informacji na temat zasad i praktyk związanych z dostępnością środków finansowych dla organizacji pozarządowych,
6) inicjowanie działań na rzecz budowania rzetelnego wizerunku organizacji pozarządowych, w szczególności poprzez przygotowanie strategii informacyjnych dotyczących sektora organizacji pozarządowych,
7) upowszechnianie wiedzy o sektorze organizacji pozarządowych,
8) prowadzenie działań mediacyjnych,
9) dla realizacji swoich celów Federacja współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, organami administracji publicznej i samorządowej oraz wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
10) odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
2. Federacja może inicjować powstawanie partnerstw oraz uczestniczyć i współpracować w partnerstwach, których celem jest realizacja zadań statutowych Federacji.
3. W ramach realizacji celów statutowych Federacja może inicjować postępowania
i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób
i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
4. W ramach realizacji celów statutowych Federacja może realizować zadania zlecane przez organy oraz jednostki administracji publicznej.
5. Federacja ma prawo zakładać podmioty gospodarcze i społeczno-gospodarcze, wspomagające w obszarze pożytku publicznego działania Federacji i jej organizacje członkowskie.
6. Federacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez inne formy dozwolone prawem.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 4

Członkowie Federacji dzielą się na:

  • członków zwyczajnych, 
  • członków wspierających, 
  • członków honorowych.

 

§ 5

1. Członkiem zwyczajnym może być każda organizacja pozarządowa prowadząca systematycznie działalność na terenie Dolnego Śląska, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Federacji, zobowiąże się do przestrzegania Statutu Federacji i Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych oraz zostanie przyjęta uchwałą Zarządu. Członek zwyczajny nie może być jednostką samorządu terytorialnego, jednostką organizacyjną administracji publicznej, partią polityczną, kościołem lub związkiem zawodowym, za wyjątkiem Kół Gospodyń Wiejskich działających zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.
2. Członek Federacji jest reprezentowany przez pisemnie upoważnioną do tego osobę fizyczną.
3. Każdy członek Federacji ma prawo do zmiany, w dowolnym terminie, osoby reprezentującej go na Walnym Zebraniu.
4. Osoby zasiadające we władzach Federacji przestają pełnić swoje funkcje w przypadku cofnięcia im upoważnienia przez organizację którą reprezentują.

§ 6

1. Przyjęcie członka zwyczajnego Federacji następuje na pisemny wniosek zainteresowanej organizacji w drodze uchwały Zarządu Federacji.
2. Odmowę przyjęcia organizacji w poczet członków Federacji Zarząd ma obowiązek pisemnie uzasadnić.
3. Od uchwały Zarządu zainteresowanej organizacji przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania.
4. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu w terminie jednego miesiąca od dnia powiadomienia o podjęcia uchwały przez Zarząd. Odwołanie złożone po terminie także może zostać rozpatrzone przez Walne Zebranie.

§ 7

1. Członkowie zwyczajni Federacji mają następujące prawa:
a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Federacji,
b) prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających
z realizacji celów statutowych Federacji,
c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Federacji,
d) zgłaszanie kandydatów do władz,
e) korzystać z pomocy Federacji na zasadach określonych przez Zarząd Federacji,
f) udziału we wszystkich pracach i działaniach Federacji oraz dostępu do informacji o jej działalności,
g) odwołania się od decyzji Zarządu Federacji do Walnego Zebrania.
2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
a) brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Federacji,
b) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Federacji,
c) regularnego opłacania składek członkowskich, w wysokości i w sposób określony przez Walne Zebranie,
d) dbałości o dobre imię Federacji oraz wzrost jej roli i znaczenia.
3. Członek zwyczajny dysponuje jednym głosem stanowiącym.

§ 8

1. Członkiem wspierającym Federację może zostać każda, również zagraniczna, osoba prawna, która uznaje Statut i zasady programowe Federacji oraz zadeklaruje pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową dla Federacji.
2. Uchwałę o przyjęciu podejmuje Zarząd na wniosek zainteresowanego. W razie odmowy przyjęcia członka wspierającego stosuje się odpowiednio § 6 statutu.

§ 9

1. Członkowie wspierający Federację mają prawo:
a) uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Federacji,
b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Federacji,
c) udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.
2. Członkowie wspierający zobowiązani są do:
a) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Federacji,
b) wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy merytorycznej, rzeczowej lub finansowej dla Federacji,
c) dbałości o dobre imię Federacji oraz wzrost jej roli i znaczenia.
3. Członkowie wspierający zwolnieni są z obowiązku wnoszenia składek.

§ 10

1. Członkiem honorowym może zostać każda, również zagraniczna, osoba prawna, która szczególnie zasłużyła się dla Federacji.
2. Nadanie członkostwa honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu, za zgodą danej osoby prawnej.

§ 11

1. Członkowie honorowi Federacji mają prawo:
a) uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Federacji,
b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Federacji,
c) udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.
2. Członkowie honorowi zobowiązani są do:
a) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Federacji,
b) dbałości o dobre imię Federacji oraz wzrost jej roli i znaczenia.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku wnoszenia składek.

§ 12

Ustanie członkostwa następuje wskutek:
a) rozwiązania organizacji członkowskiej lub utraty osobowości prawnej z innego powodu, a także w przypadku rozwiązania struktury terenowej na Dolnym Śląsku
- ze skutkiem natychmiastowym,
b) wystąpienia ze Federacji, jeżeli zostało złożone na piśmie przez uprawniony organ organizacji członkowskiej,
c) wykluczenia z Federacji.

§ 13

1. Wykluczenie członka Federacji może nastąpić ze względu na:
a) nie wywiązywanie się z przyjętych obowiązków statutowych, a w szczególności
nie opłacania składek przez 12 miesięcy, od wyznaczonego terminu płatności składki,
b) naruszanie postanowień statutu lub uchwał Walnego Zebrania,
c) działanie na szkodę Federacji.
2. Wykluczenie członka Federacji następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania większością 2/3 głosów w głosowaniu tajnym, podjętej na pisemny wniosek Zarządu Federacji lub Komisji Rewizyjnej albo na zgłoszony przed Walnym Zebraniem uzasadniony pisemny wniosek organizacji członkowskiej.
3. Organizacja, której dotyczy wniosek o jej wykluczeniu z Federacji musi być o tym pisemnie powiadomiona w terminie co najmniej 21 dni przed Walnym Zebraniem.
4. Wniosek o wykluczeniu członka z Federacji musi być ujęty w programie Walnego Zebrania.

§ 14

1. Wewnątrz Federacji członkowie mogą zawiązywać Kluby zrzeszające członków
o podobnym profilu branżowym, wspólnych celach lub działających w jednym regionie.
2. Celem działania Klubów jest wzajemna wymiana doświadczeń, wzajemna pomoc, zawiązywaniu porozumień i partnerstw do realizacji wspólnych projektów oraz innych działań, niesprzecznych z interesem Federacji i pozostałych jej członków.
3. Kluby mogą występować wobec organów statutowych Federacji w celu przedstawienia wspólnych postulatów, opinii, zwracania uwagi na istotne problemy członków Federacji.
4. Klub może zostać powołany przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek
co najmniej 3 członków zwyczajnych. Powołując Klub, Zarząd określa jego nazwę, profil branżowy lub terytorialny.
5. Kluby nie mają statusu samodzielnych jednostek i nie posiadają osobowości prawnej.


Rozdział 4
Władze Federacji
§ 15

Władzami Federacji są:

  • Walne Zebranie, 
  • Zarząd, 
  • Komisja Rewizyjna.

 

§ 16

Walne Zebranie może być:

  • zwyczajne, 
  • nadzwyczajne.

§ 17

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest co najmniej raz na rok przez Zarząd Federacji.
2. Zawiadomienie o terminie i porządku Walnego Zebrania wysyłane jest na co najmniej 21 dni przed planowaną datą.

§ 18

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zostać zwołane z ważnych powodów przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Federacji.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może rozpatrywać wyłącznie sprawy, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.
4. Zawiadomienie o terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Federacji wysyłane jest na co najmniej 14 dni przed planowaną datą.

§ 19

O zwołaniu Walnego Zebrania informuje się w sposób zapewniający doręczenie informacji o terminie i miejscu Walnego Zebrania, także poprzez wykorzystanie internetu.

§ 20

Walne Zebranie jest prawomocne, jeżeli zostało zwołane zgodnie ze Statutem.

§ 21

W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym uczestniczą członkowie zwyczajni Federacji, reprezentowani przez upoważnionych przedstawicieli.

§ 22

Członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalanie Statutu Federacji oraz dokonywanie zmian w Statucie,
b) uchwalanie regulaminu pracy Walnego Zebrania,
c) wybór Prezesa/Prezeski, Członków/Członkiń Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
w głosowaniach tajnych,
d) przyjmowanie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu,
e) udzielanie Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium z działalności merytorycznej i finansowej. Nie uzyskanie absolutorium oznacza natychmiastowe odwołanie z pełnionej funkcji i pozbawia prawa kandydowania do władz najbliższej kadencji,
f) powoływanie komisji eksperckich,
g) uchwalanie regulaminu płatności i wysokości składek członkowskich,
h) przyjęcie Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych,
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
j) nadawanie tytułu członka honorowego Federacji,
k) podejmowanie uchwał w sprawach należących do kompetencji innych organów Federacji do momentu wyboru tych organów,
l) wykluczenie członka w drodze uchwały,
m) inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Federacji.

§ 24

1. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezes/Prezeska Zarządu, a w przypadku jego/jej nieobecności inny Członek/ Członkini Zarządu.
2. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykła większością głosów, chyba,
że dalsze zapisy niniejszego Statutu stanowią inaczej.

§ 25

1. Dla ważności uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie w pierwszym terminie konieczna jest obecność co najmniej 1/3 wszystkich członków zwyczajnych Federacji.
2. Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zebraniu nie uczestniczy co najmniej
1/3 członków zwyczajnych, wówczas uchwały podjęte większością głosów w drugim terminie mają moc obowiązującą bez względu na ilość obecnych członków.
3. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w tym samym dniu.
4. O drugim terminie Walnego Zebrania członkowie powinni być poinformowani
w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania.
5. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, podpisany przez Prezesa/Prezeskę lub innego Członka/Członkinię Zarządu kierującą obradami Walnego Zebrania i protokolanta/ protokolantkę.

§ 26

1. Zarząd składa się z 6 Członków/Członkiń i Prezesa/Prezeski, wybieranych spośród uprawnionych przedstawicieli organizacji członkowskich, przez Walne Zebranie na okres trzech lat. Liczba kadencji jednej osoby nie jest ograniczona.
W skład Zarządu może wejść także pełniący/pełniąca funkcję Dyrektora/ Dyrektorki Biura na czas pełnienia funkcji, jeżeli ustanowiono takie stanowisko. Decyzję o powołaniu
i odwołaniu podejmuje każdorazowo Walne Zebranie.
2. Członkowie i Członkinie Zarządu wybierają ze swojego grona Wiceprezesa/ Wiceprezeskę, Skarbnika/Skarbniczkę i Sekretarza Federacji.
3. Prezes/Prezeska wybierany/wybierana jest przez Walne Zebranie w odrębnym głosowaniu.

§ 27

1. Wybory Członków Zarządu Federacji odbywają się zwykłą większością głosów.
2. W przypadku uzyskania przez dwóch kandydatów/dwie kandydatki jednakowej ilości głosów, głosowanie na nich/nie odbywa się ponownie.
3. Odwołanie w trakcie kadencji Prezesa/Prezeski lub Członków/Członkiń Zarządu i Komisji Rewizyjnej, poza sytuacją nieuzyskania absolutorium, możliwe jest wyłącznie
w przypadku:
- wpisania do rejestru skazanych w związku z popełnieniem przestępstwa z oskarżenia
publicznego lub popełnieniem przestępstwa skarbowego,
- niepełnienia obowiązków przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
- działania na szkodę Federacji,
- istotnego naruszenia postanowień Statutu, potwierdzonego uchwałą Komisji Rewizyjnej.

§ 28

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej cztery razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołują Prezes/Prezeska lub Wiceprezes/Wiceprezeska.
2. Posiedzenie Zarządu może zostać zwołane na wniosek co najmniej
1/3 Członków/Członkiń Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Członkowie/Członkinie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu
z głosem doradczym, jeżeli wystąpią z odpowiednim wnioskiem do Zarządu.
4. W posiedzeniach Zarządu, z głosem doradczym, powinien/powinna uczestniczyć Dyrektor/Dyrektorka Biura jeżeli ustanowiono takie stanowisko i nie został/została powołana w skład Zarządu. Mogą także uczestniczyć zaproszeni goście
i członkowie/członkinie komisji eksperckich.

§ 29

1. Tryb zwoływania posiedzeń i pracy Zarządu ustala regulamin pracy Zarządu.
2. Posiedzenie Zarządu jest prawomocne, jeżeli zostało zwołane zgodnie z regulaminem
i bierze w nim udział co najmniej połowa Członków/Członkiń Zarządu.
3. Regulamin może określić tryb podejmowania uchwał Zarządu bez zwoływania posiedzenia przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

§ 30

Do kompetencji Zarządu należą:
a) kierowanie bieżącymi sprawami Federacji,
b) realizacja budżetu Federacji,
c) uchwalanie, po przeprowadzeniu odpowiedniej konsultacji, stanowisk w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,
d) powoływanie komisji eksperckich, w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami,
e) ustanowienie stanowiska Dyrektora/Dyrektorki Biura, a także powoływanie
i odwoływanie na to stanowisko,
f) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
g) przyjmowanie nowych członków Federacji,
h) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
i) zarządzanie majątkiem Federacji,
j) składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zgromadzeniu,
k) możliwość powoływania i odwoływania Rady Programowej, jako ciała konsultacyjno-doradczego Zarządu.

§ 31

1. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Federacji oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest:
a) do kwoty 10.000 PLN podpisy jednoosobowo Prezesa/Prezeski
lub Wiceprezesa/Wiceprezeski,
b) powyżej kwoty 10.000 PLN podpisy 2 Członków/Członkiń Zarządu,
w tym Prezesa/Prezeski lub Wiceprezesa/Wiceprezeski.
2. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków niemajątkowych Federacji oraz udzielania pełnomocnictw i rekomendacji wymagany jest podpis Prezesa/Prezeski lub Wiceprezesa/Wiceprezeski.

§ 32

1. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw głos decydujący należy do Prezesa/Prezeski, a przypadku jego/jej nieobecności do Wiceprezesa/Wiceprezeski.
3. Uchwały Zarządu podlegają zaprotokołowaniu; protokół podpisywany jest przez
co najmniej dwóch Członków/Członkinie Zarządu, w tym Prezesa/Prezeskę
lub Wiceprezesa/Wiceprezeskę.

§ 33

1. W przypadku ustąpienia Prezesa/Prezeski, Zarząd upoważnia Wiceprezesa/ Wiceprezeskę do pełnienia obowiązków Prezesa/Prezeski do czasu najbliższego Walnego Zebrania, które wybierze nowego Prezesa/nową Prezeskę w trybie określonym w § 25 i 26.
2. W przypadku rezygnacji Członka/Członkini Zarządu z pełnienia funkcji lub w przypadku cofnięcia Członkowi/Członkini Zarządu upoważnienia przez organizację, którą reprezentuje, Zarząd może uzupełnić swój skład przez kooptację osoby.
3. W drodze kooptacji nie może zostać powołana więcej niż dwoje Członków/Członkiń Zarządu.

§ 34

1. Do kompetencji Prezesa/Prezeski lub Wiceprezesa/Wiceprezeski należy:
a) reprezentacja Federacji na zewnątrz,
b) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
c) zlecanie zadań Dyrektorowi/Dyrektorce Biura, jeżeli ustanowiono takie stanowisko
i rozliczanie z wykonywanych obowiązków,
d) bieżący nadzór nad pracą Dyrektora/Dyrektorki Biura, jeżeli ustanowiono takie stanowisko.
2. Zarząd Federacji może upoważnić osobę trzecią do reprezentowania Federacji
w określonym zakresie.
3. Do kompetencji Dyrektora/Dyrektorki Biura, w przypadku ustanowienia takiego stanowiska, należy:
a) prowadzenie biura Federacji,
b) nadzór nad realizacją projektów,
c) przygotowywanie Walnych Zebrań, spotkań Zarządu oraz innych spotkań Federacji,
d) utrzymywanie bieżącego kontaktu z organizacjami członkowskimi,
e) utrzymywanie bieżącego kontaktu z innymi organizacjami, instytucjami publicznymi
i sponsorami, z którymi współpracuje Federacja,
f) nadzór nad zatrudnionymi pracownikami w Federacji.

§ 35

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybieranych, przez Walne Zebranie na okres trzech lat spośród przedstawicieli członków zwyczajnych Federacji. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego/Przewodniczącą.
2. Do wyboru Członków/Członkiń Komisji Rewizyjnej odpowiednio stosuje się procedurę dotyczącą wyboru Członków/Członkiń Zarządu, o której mowa w § 26 ust. 1 i 2.
3. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej dwóch Członków/Członkiń Komisji. W razie równego stosunku głosów decyduje głos Przewodniczącego/Przewodniczącej.

§ 36

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) badanie rzetelności realizowanych zadań merytorycznych, gospodarki finansowej
oraz rachunkowości Federacji,
b) kontrolowanie zgodności działalności Zarządu Federacji ze Statutem i przepisami powszechnie obowiązującymi.
2. Tryb swojej pracy Komisja Rewizyjna określa w uchwalonym przez siebie regulaminie pracy.
3. Członkowie/Członkinie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje funkcje nieodpłatnie.
4. Funkcji Członka/Członkini Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją Członka/Członkini Zarządu.
5. Uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej dokonuje Nadzwyczajne Walne Zebranie.

§ 37

1. Zarząd może powołać Radę Programową o kompetencjach doradczych spośród osobistości, ekspertów związanych z obszarami pożytku publicznego a także innymi obszarami życia społecznego.
2. Rada Programowa doradza Zarządowi. Członkowie Rady Programowej opiniują stanowiska i dokumenty Federacji o istotnym znaczeniu merytorycznym i społecznym.
3. Pracami Rady Programowej kieruje Przewodniczący Rady Programowej wybierany przez Członków Rady Programowej.
4. Rada Programowa pracuje na podstawie regulaminu przyjętego przez siebie
i zatwierdzonego przez Zarząd.


Rozdział 5
Majątek Federacji
§ 38

1. Majątek Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe oraz fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Federacji są:
a) składki członkowskie,
b) dochody z majątku Federacji,
c) dotacje, subwencje z budżetu państwa i budżetów samorządowych, darowizny, zapisy i spadki oraz dochody ze zbiórek publicznych,
d) dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw niematerialnych,
e) dochody z operacji finansowych,
f) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
g) wpływy z nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,
h) wpływy z tytułu prowadzenia działalności zlecanej przez organy oraz jednostki administracji publicznej,
i) inne źródła prawnie dozwolone.

§ 39

Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Federacji.

Rozdział 6
Działalność gospodarcza
§ 40

Federacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

§ 41

Federacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.

§ 42

Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Federację organizuje i kieruje Zarząd. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy/dyrektorki zatrudniani/zatrudniane przez Zarząd.

§ 43

O podjęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej decyduje Zarząd.

Rozdział 7
Zmiany Statutu i rozwiązanie Federacji
§ 44

1. Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Federacji wymagają uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów obecnych członków, ale po pisemnym powiadomieniu wszystkich członków o treści zmiany statutu lub propozycji rozwiązania Federacji na co najmniej 30 dni przed Walnym Zebraniem.
2. Uchwalając rozwiązanie Federacji, Walne Zebranie powołuje likwidatora a także wskazuje organizacje pozarządowe nie nastawione na zysk o celach możliwie najbliższych celom Federacji, na których rzecz zostanie przekazany majątek Federacji pozostały po zaspokojeniu jego zobowiązań.

 

 

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl