Nabór ekspertów do komisji oceniającej wnioski o przyznanie mikrodotacji

Szanowni Państwo

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zamówienia prosimy o przesyłanie wyceny wniosków (załącznik 1) w następujących przedziałach:

1-50 wniosków, cena brutto ...........................(słownie…………………………)

51-100 wniosków, cena brutto ........................(słownie…………………………)

101-150 wniosków, cena brutto .......................(słownie…………………………)

151-200 wniosków, cena brutto .......................(słownie…………………………)

201 i więcej, cena brutto .................................(słownie…………………………)

 

Jednocześnie informujemy, iż potrzeba uszczegółowienia jest związana z faktem, iż Operatorzy na etapie wyboru oferentów nie są w stanie określić liczby wniosków, które wpłyną ostatecznie w odpowiedzi na I nabór.


I. Obowiązki ekspertów i zasady ich wykonywania

Do zadań ekspertów będzie należeć: ocena merytoryczna wniosków o mikrodotację złożonych w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw”, przygotowanie uzasadnienia oceny każdego wniosku, który przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Ocena dokonywana będzie zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie uczestnictwa w projekcie oraz zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Ocena merytoryczna każdego wniosku aplikacyjnego dokonywana będzie przez dwóch niezależnych ekspertów, a dokładna liczba wniosków aplikacyjnych przypadających danemu ekspertowi podana zostanie po zakończeniu ww. konkursu.

II. Zasady wyboru eksperta

W niniejszym naborze może wziąć udział osoba, która jednocześnie spełnia wszystkie warunki formalne naboru.

Warunki formalne naboru: w naborze może wziąć udział osoba, która jednocześnie:

 

  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe,
  • jest w pełni dyspozycyjna w okresie planowanej oceny wniosków.

 

Szczegółowy zakres działań, jakie mogą być realizowane w ramach projektów konkursowych opisany został w Regulaminie konkursu. Osoba spełniająca warunki formalne naboru podlega ocenie Operatorów według kryterium merytorycznego naboru.   

Kryterium merytoryczne naboru:

  • doświadczenie w merytorycznej ocenie wniosków o dofinansowanie m.in. z Program  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
  • kwota brutto za wykonanie zadania.

Na ekspertów zostaną wybrane osoby wykazujące się największym doświadczeniem odpowiadającym zakresowi, ocenionym według kryterium merytorycznego naboru.

 III. Termin zgłoszenia i wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji eksperta, spełniające warunki formalne naboru prosimy o przesłanie zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, e-mail: maleinicjatywy@dfopwww.hb.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2014r. do godziny 15.30. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę dla celów niniejszego naboru.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • życiorys wraz z adresem kontaktowym, w tym adresem poczty elektronicznej e-mail,
  • Informację o proponowanej kwocie brutto za wykonanie zadania - załącznik nr 1,
  • Informację zawierającą opis doświadczenia w merytorycznej ocenie wniosków m.in. z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Po dokonaniu wyboru ekspertów przez Operatora, osoby te zostaną o tym niezwłocznie poinformowane za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu i poproszone o dostarczenie do biura Operatora dokumentów w wersji pisemnej potwierdzających spełnienie warunków formalnych naboru oraz doświadczenie oceniane w ramach kryterium merytorycznego naboru.

Kontakt:

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Pl. Solidarności 1/3/5, pok. 319

53-661 WrocłaW

maleinicjatywy@dfopwww.hb.pl 

tel. 71 793 23 24

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

<<< powrót
Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl