"FOSA – Federacja Organizacji Silnych i Aktywnych”

 

"FOSA – Federacja Organizacji Silnych i Aktywnych" jest kontynuacją projektu "DFOP – profesjonalne wsparcie dla III sektora". Projekt skierowany jest do organizacji członkowskich i współpracujących z DFOP. Celem głównym projektu jest wzmocnienie roli i efektywności działań Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych poprzez wzrost profesjonalizacji działań przedstawicieli organizacji członkowskich DFOP na Dolnym Śląsku, jako istotnego elementu rozwoju i integracji lokalnej. Projekt będzie trwał od czerwca 2009 do maja 2010 roku.

W ramach projektu będą podejmowane następujące działania:

 1. Spotkania warsztatowe z zakresu:
 • współpracy organizacji z samorządem lokalnym (zasady, formy, kierunki współpracy, konsultacje dokumentów w kontekście ustawy OPP i nowelizacją Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie). W ramach działania odbędą się 3 jednodniowe szkolenia.
 1. Szkolenia z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii. W ramach tego działania zostanie przeprowadzony cykl szkoleń z zakresu obsługi komputera dla początkujących obejmujący m.in.:
 • obsługa komputera od podstaw,
 • praca w środowisku Windows,
 • praca w Internecie (e-mail, wyszukiwanie informacji, komunikatory internetowe),
 • podstawy pakietu MS Office – edytora tekstu MS Word, MS EXEL, PowerPoint.

Szkolenia prowadzone będą w salach komputerowych w Wałbrzychu, Legnicy lub Głogowie w siedzibach organizacji współpracujących. Szkolenia będą dostosowane  do poziomu wiedzy i oczekiwań uczestników.

 1. Doradztwo stacjonarne i wyjazdowe w zakresie:
 • poszukiwania źródeł możliwości finansowania projektów,
 • konsultacji wniosków,
 • formułowania budżetów,
 • aspektów prawnych funkcjonowania organizacji, a w szczególności znajomość Ustawy o działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie, Ustawa o Fundacjach, Prawo o stowarzyszeniach, OPP,
 • współpracy organizacji z samorządem lokalnym,
 • budowania i konstruowania programów współpracy.

Doradztwo realizowane będzie w biurze Federacji w godzinach od 10.00 do 15.00 . Poza usługami świadczonymi bezpośrednio w biurze, będzie również możliwość uzyskania doradztwa w siedzibie organizacji. Doradztwo dostosowane będzie do indywidualnych potrzeb uczestników. Konsultacje udzielane będą również poprzez telefon lub e-mail. Organizacje korzystające z doradztwa na miejscu będą mogły skorzystać z biblioteczki DFOP zawierającej wiele istotnych dla funkcjonowania sektora publikacji, a także otrzymają broszury informacyjne z serii 3W-warto wiedzieć więcej.

 1. Biuletyn informacyjny

Średnio co 3 tygodnie będzie wysyłany do Organizacji członkowskich DFOP drogą mailową biuletyn informacyjny. Będzie zawierał informacje istotne dla III sektora, a także zestawienie dostępnych dla dolnośląskich organizacji pozarządowych szkoleń i warsztatów. Dodatkowo biuletyn będzie dostępny na stronie www.dfopwww.hb.pl.

 1. Konkursy/ granty

Raz na dwa tygodnie przesyłane będzie do Organizacji członkowskich zestawienie aktualnych konkursów i grantów, z których mogą skorzystać i pozyskać dofinansowanie na działania. Konkursy będą także dostępne na stronie www.dfopwww.hb.pl.

 1. Spotkanie strategiczno – integracyjne

W ramach projektu pod koniec roku 2009 odbędzie się dwudniowe spotkanie strategiczno-integracyjne. Celem spotkania będzie opracowanie planu rozwoju i  działań współpracy z organizacjami członkowskimi na rok 2010.

 1. Broszura

Wydana zostanie broszura, która zawierać będzie: (1) opis działalności wszystkich organizacji członkowskich DFOP wraz z dokładnymi danymi teleadresowymi.  (2) Opis działań realizowanych w ramach projektu  (3)  zakres, cele i misja Federacji. Broszura będzie stanowić narzędzie promujące organizacje członkowskie DFOP oraz dające możliwość zapoznania się z działaniami poszczególnych organizacji i skorzystania z ich usług i doświadczeń.

 1. Platforma Współpracy – kontynuacja działań „Wrocław przyjazny NGO”.

Głównym celem podjętych działań w ramach działania jest stworzenie Wieloletniego Programu Współpracy Organizacji Pozarządowych z Urzędem Miasta Wrocławia, który zawierać będzie m.in. cele, zadania, mechanizmy zarządzania, zasady współpracy pomiędzy Miastem Wrocław, a organizacjami pozarządowymi i inicjatywami obywatelskimi, kompetencje, wskaźniki, procedury monitoringu i ewaluacji.

W ramach tego modułu przewiduje się następujące działania:

 • Trzy spotkania warsztatowe „Wrocław przyjazny NGO” przedstawicieli sektora pozarządowego, Radnych Miasta Wrocławia, przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 • Spotkanie konsultacyjno – informacyjne. Wypracowane rezultaty prac warsztatowych oraz wstępny projekt Wieloletniego Programu Współpracy konsultowany będzie z organizacjami pozarządowymi podczas spotkania informacyjnego. Będzie także możliwość udziału w konsultacjach drogą mailową, gdyż  dokument pojawi się również na stronach internetowych: wnioskodawcy i Urzędu Miasta.

Wszystkie organizacje członkowskie oraz współpracujące - zainteresowane współpracą i udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Biurem Federacji:

 1. Telefonicznie: (71) 793 23 24 fax: (71) 793 23 24
 2. Pocztą elektroniczną mail: anna.bogucka@dfopwww.hb.pl
 3. Listownie lub osobiście pod adresem: pl. Solidarności 1/3/5 , V piętro, pok. 513-515,
  53-661 Wrocław

 

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl