Modelowa współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych – czy istnieje naprawdę?

O idealnej współpracy administracji i organizacji pozarządowych marzy chyba każdy przedstawiciel organizacji pozarządowych.  Nie każdy jednak potrafi rozmawiać i współdziałać, a i administracja nie zawsze jest otwarta na dialog. W Powiecie Świdnickim o współpracy chcą rozmawiać zarówno samorządowcy jak i organizacje pozarządowe. Dlatego też Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego wraz z Partnerami - Starostwem Powiatowym w Świdnicy oraz Dolnośląską Federacja Organizacji Pozarządowych realizuje projekt  „Tak dla modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Powiecie Świdnickim”. Dzięki niemu idealna współpraca staje się coraz bardziej realna. 

Pojęcie modelowej współpracy pojawiło się w pozarządowym słowniku wraz z opublikowaniem Poradnika Modelowej Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych, który powstał w ramach projektu systemowego grona podmiotów – w tym JST, NGO i środowisk naukowych.

Czym jest w takim razie modelowa współpraca?

Podstawowym dokumentem określającym zasady współpracy i współdziałania administracji i III sektora jest Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Znajdziemy w niej podstawowe zasady tj.: zasada pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.  

Ww. zasady stanowią fundament współpracy zarówno jako pewnego rodzaju stan pożądany i wizja, ale są także umocowane w Ustawie, co dla administracji publicznej ma kluczowe znaczenie. 

Należy pamiętać jednak, iż tylko wdrożenie kilku tych zasad jednocześnie może być fundamentem owocnej i opartej na partnerstwie współpracy. Model współpracy pokazuje jakie zasady są kluczowe i na jakich płaszczyznach można je wykorzystać i wdrożyć, aby współpraca była trwała, a myślenie o niej długofalowe. 

Płaszczyzny współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi to m.in. 

  • współpraca JST i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych,
  • współpraca JST z NGO w zakresie realizacji zadań publicznych oraz tworzenie warunków do społecznej aktywności

Każda z płaszczyzn wdrażana powinna być w zakresie kilku obszarów m.in.

  • współpracy w diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań
  • wzajemnym informowaniu się samorządu i NGO o planach i kierunkach działań
  • współtworzenia strategii i programów realizacji polityk publicznych 
  • realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych i niefinansowych oraz partnerstwa projektowego i lokalnego.

Obecnie w całej Polsce realizowane są projekty we współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych mające na celu wdrożenie zaproponowanych w poradniku modelowych rozwiązań w ww. zakresach. Wśród samorządów, które zgodnie z jednym z obszarów tzn. partnerstwa projektowego, zdecydowało się na współpracę z organizacją pozarządową jest Starostwo Powiatowe w Świdnicy. „Tak dla modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Powiecie Świdnickim”- to projekt realizowany w partnerstwie Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Starostwa Powiatowego w Świdnicy i Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. 


                                    

Od października 2013 r. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych jest partnerem w projekcie  „Tak dla modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Powiecie Świdnickim”. Projekt jest realizowany w partnerstwie Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, DFOP oraz Starostwa Powiatowego w Świdnicy. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w oparciu o „Model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi” w Powiecie Świdnickim.

Adresatami projektu są przedstawiciele/ki organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej z terenu powiatu świdnickiego. 

Termin realizacji projektu: 01.10.2013r. – 31.05.2015r.

Projekt przewiduje szereg zadań m.in.:

1. Współpracę samorządu i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych poprzez:

a. Diagnozę dotychczas realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy działań konsultacyjnych                       oraz potrzeb i oczekiwań NGO w tym zakresie;
b. Sondaż on-line oceny jakości współpracy NGO z SP w Świdnicy;
c. Konsultacje programu współpracy Starostwa Powiatowego w Świdnicy z organizacjami pozarządowymi;
d. Opracowanie dokumentu pn. Procedury i standardy współpracy Starostwa Powiatowego w Świdnicy z NGO;
e. Konsultacje indywidualne w Inkubatorze NGO.

2. Współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych poprzez:

a. Warsztaty konsultacyjne z zakresu współpracy finansowej i niefinansowej samorządów z NGO;
b. Internetowe grupy dyskusyjne;
c. Konsultacje indywidualne w Inkubatorze NGO

3. Infrastruktura współpracy i tworzenie warunków do społecznej aktywności poprzez:

a. Usługi doradcze, animacyjne i wsparcie infrastrukturalne udzielane w Ośrodku Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich działającym przy Inkubatorze NGO;
b. Utworzenie bazy inicjatyw lokalnych, realizację spotkań integrujących dla NGO;
c. Targi organizacji pozarządowych;
d. Powołanie tematycznych grup problemowych.

4. Wdrożenie Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy (LIJW) w Starostwie Powiatowym w Świdnicy

5. Realizację szkoleń dwu i jednodniowych z zakresu Modelu współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi oraz możliwości jego wdrażania.

6. Upowszechnianie wiedzy nt. współpracy samorządów z NGO poprzez:

a. Emisję spotu telewizyjnego o zasięgu regionalnym
b. Artykuły w prasie
c. Szeroką informację o konsultacjach i działaniach projektowych
d. Realizację Konferencji upowszechniającej.
e. Działania promocyjne.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się w działania projektowe.

Informacji o projekcie po stronie Lidera – Fundacji „Krzyżówa” udziela:

Aleksandra Królak – Wąsowicz - kierownik projektu, tel. 74 850 01 24, e-mail: ola@krzyzowa.org.pl

 

 

 

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl