Od marca 2014 r. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych jest partnerem w projekcie  „Modelowa współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Wałbrzychu”. Projekt jest realizowany w partnerstwie Fundacją Merkury, DFOP oraz Miastem Wałbrzych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy JST i organizacji pozarządowych w oparciu o „Model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi” w Wałbrzychu.

Adresatami projektu są przedstawiciele/ki organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej z terenu powiatu wałbrzyskiego. 

Termin realizacji projektu: 01.03.2014r. – 30.06.2015r.

Projekt przewiduje szereg zadań m.in.:

1. Współpracę samorządu i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych poprzez:

 •  Diagnozę dotychczas realizowanych działań konsultacyjnych oraz potrzeb i oczekiwań NGO w tym zakresie;
 •  Sondaż on-line oceny jakości współpracy NGO z administracją publiczną;
 •  Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 •  Opracowanie dokumentu pn. Procedury i standardy współpracy z NGO;
 •  e. Konsultacje indywidualne w Inkubatorze NGO.

2. Współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych poprzez:

 • Warsztaty konsultacyjne z zakresu współpracy finansowej i niefinansowej samorządów z NGO;
 • Internetowe grupy dyskusyjne;
 • Konsultacje indywidualne w Inkubatorze NGO

3. Infrastruktura współpracy i tworzenie warunków do społecznej aktywności poprzez:

 • Usługi doradcze, animacyjne i wsparcie infrastrukturalne udzielane w Ośrodku Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich działającym przy Inkubatorze NGO;
 • Utworzenie bazy inicjatyw lokalnych, realizację spotkań integrujących dla NGO;
 • Targi organizacji pozarządowych;
 • Powołanie tematycznych grup problemowych.

4. Wdrożenie Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy (LIJW) 

5. Realizację szkoleń dwu i jednodniowych z zakresu Modelu współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi oraz możliwości jego wdrażania.

6. Upowszechnianie wiedzy nt. współpracy samorządów z NGO poprzez:

 • Emisję spotu telewizyjnego o zasięgu regionalnym
 • Artykuły w prasie 
 • Szeroką informację o konsultacjach i działaniach projektowych 
 • Realizację Konferencji upowszechniającej.
 • Działania promocyjne.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się w działania projektowe oraz zamieszczenie i upowszechnianie  informacji o projekcie.

Informacji o projekcie po stronie Partnera – Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych udziela:

Maria Mika, tel. 71 793 23 24, e-mail: maria.mika@dfopwww.hb.pl

O idealnej współpracy administracji i organizacji pozarządowych marzy chyba każdy przedstawiciel organizacji pozarządowych. Nie każdy jednak z nas posiada umiejętności i potrafi rozmawiać współdziałać i współpracować, a i administracja nie zawsze jest otwarta na dialog. W Wałbrzychu o współpracy chcą rozmawiać zarówno samorządowcy jak i organizacje pozarządowe. Dlatego też Fundacja Merkury, Miasto Wałbrzych oraz Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych realizuje projekt  „Modelowa współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Wałbrzychu”. Dzięki niemu idealna współpraca staje się coraz bardziej realna.

więcej >>>

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl