Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdnicy

 

Adres organizacji: ul. Słobódzkiego 28, 58-105 Świdnica
Telefon kontaktowy: (74) 850 13 88
Kontakt mailowy do organizacji: zk.swidnica@psouu.org.pl
Adres internetowy organizacji: www.psouu.swidnica.pl

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdnicy powstało 5 czerwca 1987 roku.

W okresie 25 lat istnienia utworzyło trzy placówki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonym kalectwem: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Warsztat Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy. Koło jest organizacją, która pomaga rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych wynikających ze stanu zdrowia ich dzieci. 

Jest organizatorem wielu imprez rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych jest także animatorem i promotorem osób niepełnosprawnych intelektualnie w mieście i powiecie świdnickim.

Aktualnie w świdnickim Kole PSOUU jest zarejestrowanych 200 członków, uczestnikami placówek jest 120 osób. Ważną funkcją i zadaniem Koła jest zmiana wizerunku osoby niepełnosprawnej intelektualnie z osoby bezradnej na osobę pełną chęci do działania oraz zmiany postaw społecznych ludzi zdrowych.

Misją Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w 123 Kołach w Polsce jest niezmiennie od kilkunastu lat :

  • dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie,
  • wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz wspólne życie i przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.

Celem głównym PSOUU jest:

  • działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. (Art. 4. Statutu)

Kalendarz wydarzeń
Pokaż wydarzenia z:
Newsletter
Wyszukiwarka
tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
www.dfop.pl